Spis treści


Przedmowa.................................................................................................................... 9
Wstęp............................................................................................................................. 11
Wykaz skrótów............................................................................................................. 14


I. Środowisko geograficzno-przyrodnicze................................................................. 17


                  Położenie wsi............................................................................................... 17
                  Charakterystyka Bucza............................................................................. 18
                  Nazwa wsi i przysiółków............................................................................ 22


II. Czasy prahistoryczne i początki osadnictwa....................................................... 25


III. Szczepanów, Bucze i Mokrzyska od XI do XVIII wieku.................................. 29


                  Szczepanów siedzibą parafii...................................................................... 29
                  Zamiana królewskiej wsi Mokrzyska w 1364 r.
                  i jej przejście na prawo magdeburskie.....................................................

32
                  Dziedzice Mokrzysk................................................................................... 32
                  Dębowy Dział.............................................................................................. 37
                  Pierwsze wzmianki o Buczu...................................................................... 39
                  Właściciele Bucza........................................................................................ 42
                  Posesorzy i zarządcy Mokrzysk............................................................... 52
                  Rozwój Mokrzysk i Bucza w świetle inwentarzy z lat 1661 i 1721....... 53
                  Karczmy....................................................................................................... 61


IV. Pod zaborem austriackim 1772-1918.................................................................. 64


                  Zmiany administracyjne i sytuacja prawna chłopów............................. 64
                  Samorządność chłopska w Buczu i w Mokrzyskach w XVIII wieku.... 66
                  Echa rabacji galicyjskiej............................................................................. 77
                  Zniesienie pańszczyzny.............................................................................. 81
                  Stan społeczno-gospodarczy Mokrzysk i Bucza
                  w II połowie XIX wieku.............................................................................

83
                  Parcelacja majątku Bucze.......................................................................... 89
                  Okres I wojny światowej 1914-1918........................................................ 92


V. Dwudziestolecie międzywojenne 1918-1939........................................................ 96


                  Gospodarka rolna i rzemiosło.................................................................... 96
                  Obyczajowość.............................................................................................. 103
                  Powstanie samodzielnej gminy Bucze...................................................... 106
                  Samorząd wiejski........................................................................................ 113
                  Udział w życiu politycznym....................................................................... 116
                  Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe......................................................... 119
                  Kółko Rolnicze............................................................................................. 121
                  Wiejski punkt biblioteczny........................................................................ 124
                  Początki opieki zdrowotnej i jej rozwój.................................................... 124


VI. II wojna światowa i okupacja w pamięci i relacjach świadków........................ 129


VII. Życie społeczno-polityczne i gospodarcze po 1945 r....................................... 138


                  Tworzenie nowych struktur władzy........................................................ 138
                  Przemiany społeczno-gospodarcze wsi.................................................... 142
                  Budowa drogi............................................................................................... 148
                  Ochotnicza Straż Pożarna.......................................................................... 150
                  Chałupnictwo............................................................................................... 150
                  Ciesielstwo i inne zawody.......................................................................... 152
                  Koło Gospodyń Wiejskich.......................................................................... 152
                  Inicjatywy sportowe.................................................................................. 155
                  Lata 80-te XX wieku................................................................................. 158
                  Udział mieszkańców w życiu publicznym
                  po przemianach ustrojowych w 1989 r...................................................

159
                  Bucze dzisiaj................................................................................................ 166


VIII. Oświata i szkolnictwo powszechne................................................................... 169


                  Pierwsza szkoła........................................................................................... 170
                  Rada Szkolna w Buczu............................................................................... 172
                  Budowa nowej szkoły................................................................................. 174
                  Okres okupacji hitlerowskiej.................................................................... 179
                  Tajne nauczanie.......................................................................................... 182
                  W Polsce Ludowej...................................................................................... 183
                  Po roku 1989............................................................................................... 188
                  Biblioteka szkolna...................................................................................... 191
                  Działalność wychowawcza i artystyczna szkoły..................................... 193
                  Spis absolwentów Szkoły Podstawowej w Buczu, 1952-2008............. 200


IX. Kościół, jego organizacja i życie religijne.............................................................. 213


                  W parafii szczepanowskiej......................................................................... 213
                  Budowa kościoła w Buczu.......................................................................... 220
                  Powstanie parafii Bucze............................................................................. 222
                  Ks. Andrzej Kuźma – 22 lata posługi duszpasterskiej........................... 233
                  Życie parafialne w latach 1988-2008...................................................... 241
                  Proboszczowie parafii Bucze..................................................................... 258
                  Obiekty sakralne w Buczu........................................................................ 262


X. Ludność – największy kapitał................................................................................ 268


                  Walczący o wolną Polskę........................................................................... 270
                  Ludzie nauki................................................................................................ 276
                  Księża pochodzący z Bucza........................................................................ 287
                  Siostry zakonne.......................................................................................... 294
                  Nauczyciele wywodzący się z Bucza........................................................ 300
                  Muzycy........................................................................................................ 304
                  Rolnicy......................................................................................................... 306
                  Przedstawiciele zawodów związanych z budownictwem....................... 306


Zakończenie................................................................................................................... 307
Bucze near Brzesko. The History of the Village and of the Catholic Parish Summary.......................................................................................................................
309
Bibliografia..................................................................................................................... 311


Dodatki


                  Słowniczek – objaśnienie niektórych wyrazów występujących
                  w książce.......................................................................................................

319
                  Spis ilustracji – fotografie, reprodukcje i rysunki................................... 326
                  Spis ilustracji na końcu książki.................................................................. 331
                  Spis map....................................................................................................... 333
                  Spis tabel...................................................................................................... 333
                  Zezwolenia na publikację materiałów archiwalnych.............................. 333
                  Indeks osób i miejscowości........................................................................ 337


Ilustracje......................................................................................................................... 359


Okładka

Copyright: Aleksandra Pagacz-Pociask & Bartłomiej Kopiniak, Bucze - Tarnów - Kraków, 2010 r.